Zadzwoń teraz! 505 673 278

Polityka Prywatności

Stodoła Pod Lasem - / Polityka Prywatności

Polityka prywatności serwisu internetowego stodola.podlasem.events

 

Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka prywatności opisuje m.in. sposoby pozyskiwania, cele i podstawy prawne przetwarzania, zasady przechowywania i udostępniania oraz metody ochrony danych osobowych gromadzonych poprzez serwis internetowy stodola.podlasem.events (dalej: „Serwis stodola.podlasem.events” lub „Serwis”).

Dane osobowe Użytkowników Serwisu stodola.podlasem.events przetwarzane są zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności z przepisami:

 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej: „RODO”);
 2. Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.);
 3. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
 4. Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.).

 

Definicje

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

 1. Danych osobowych – oznacza to informacje o osobie zidentyfikowanej lub o osobie możliwej do zidentyfikowania, bezpośrednio lub pośrednio na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 2. Przetwarzaniu danych osobowych – oznacza to każdą czynność wykonywaną na danych osobowych, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 3. Administratorze danych osobowych – oznacza to podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych;
 4. Użytkowniku – oznacza to każdą osobę fizyczną odwiedzającą Serwis stodola.podlasem.events i/lub korzystającą z jednej lub kilku usług lub funkcjonalności udostępnianych w Serwisie.

 

Administrator danych

Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu stodola.podlasem.events jest KOMA REKREACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, adres siedziby Pańska 73, 00-834 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000969288, z kapitałem zakładowym w wysokości 10 000,00 zł, NIP: 5273000183, REGON: 521882235 (dalej: „Spółka” lub „My”).

 

Inspektor Ochrony Danych

Do pomocy przy przestrzeganiu przepisów prawa ochrony danych osobowych oraz monitorowania ich przestrzegania Spółka wyznaczyła inspektora ochrony danych. Naszym inspektorem ochrony danych jest Pani Monika Oroń kontakt z inspektorem możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres: stodola@podlasem.events.

 

Kontakt z administratorem

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, kontakt ze Spółką możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: stodola@podlasem.events lub też za pośrednictwem poczty tradycyjnej pisząc na adres: KOMA REKREACJA Sp. z o.o.; ul. PAŃSKA 73; 00-834 WARSZAWA.

 

Sposoby gromadzenia danych oraz zakres gromadzonych danych

Dane osobowe pozyskujemy przede wszystkim bezpośrednio od Użytkowników Serwisu stodola.podlasem.events. Użytkownicy podają lub pozostawiają swoje dane osobowe na różnych etapach korzystania z Serwisu. Dane gromadzone są:

 1. Podczas wysyłania do nas wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego – otrzymujemy wówczas: imię; nazwisko; adres e-mail i ewentualnie inne dane osobowe zawarte w treści wiadomości, adres IP komputera, z którego wysłano zapytanie;
 2. Automatycznie podczas wizyty na stronach Serwisu stodola.podlasem.events – otrzymujemy wówczas informacje zebrane przez pliki cookies, charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z naszego Serwisu, np. datę, godzinę rozpoczęcia i zakończenia wizyty w Serwisie oraz zakres wizyty; informację o systemie operacyjnym i o przeglądarce internetowej, z której korzysta Użytkownik; informacje o rodzaju wykorzystywanego urządzenia i adresie IP (protokół internetowy) oraz tzw. Uniform Resource Locator (URL).

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników Serwisu stodola.podlasem.events przetwarzamy jedynie w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów, dla których zostały one zebrane. 

 

Odbiorcy Danych

Dostęp do danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu stodola.podlasem.events mają przede wszystkim nasi upoważnieni pracownicy. W uzasadnionych przypadkach przekazujemy lub może przekazać niektóre dane osobowe następującym odbiorcom danych:

 1. Podmiotom uprawnionym do uzyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, np. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej;

 

Informacje o zamiarze przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Dane osobowe nie będą przekazywane do jakiegokolwiek państwa poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (obejmującym kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) lub do jakiejkolwiek organizacji międzynarodowej.

 

Okres przechowywania danych

Dane osobowe zgromadzone za pośrednictwem Serwisu będą przetwarzane wyłącznie przez okresy niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane.

 1. odpowiedź na wiadomości, zapytania lub zgłoszenia kierowane do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego – przez czas w jakim istniała będzie potrzeba wzajemnego kontaktu w sprawie, której dotyczy korespondencja.

Z końcem okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Przestrzegamy wszystkich praw osób, których dane dotyczą, wynikających z przepisów RODO. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych – czyli prawo sprawdzenia jakie jego dane osobowe są przez nas przetwarzane i uzyskania informacji m.in. o tym, w jakim celu i na jakich podstawach prawnych dane są przetwarzane, komu są one udostępniane oraz kiedy będą usunięte;

Każda osoba, której dane dotyczą, która uzna, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza jej prawa, ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa).

 

Dobrowolność podania danych, zgoda na przetwarzanie

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale jest konieczne do skorzystania z wielu funkcjonalności Serwisu stodola.podlasem.events . Bez podania danych osobowych nie będzie można np. przesłać do nas wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego, założyć konta użytkownika i dokonać zakupu oferowanych przez nas produktów. Niekiedy jednak, przepisy prawa będą wymagały podania nam określonych danych osobowych, np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.

 

Automatyczne przetwarzanie danych, w tym profilowanie

Dane osobowe pozyskiwane za pośrednictwem Serwisu stodola.podlasem.events nie są przetwarzane w sposób, który skutkowałby zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem. Oznacza to, że nie wykorzystujemy systemów informatycznych, które gromadziłyby informacje na temat osób fizycznych, a następnie samodzielnie, automatycznie, podejmowałyby decyzje, które mogłyby wywołać wobec tych osób skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na ich sytuację.

 

Postanowienia końcowe

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności. Zmiany takie mogą być konieczne lub potrzebne np. w przypadku zmiany przepisów prawa, nowych wytycznych organów nadzoru, zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe, a także zmiany sposobów, celów lub podstaw przetwarzania przez nas danych osobowych. O wprowadzonych zmianach każdorazowo będziemy informowali Użytkowników Serwisu.

 

Do każdego wydarzenia podchodzimy indywidualnie i zadbamy, żebyś przeżył u nas cudowne i niezapomniane chwile.

  Wysyłając do nas wiadomość akceptujesz naszą Politykę Prywatności.

  Nie lubisz czekać na email? Zadzwoń i porozmawiajmy!

  Zapraszamy do kontaktu telefonicznego w godzinach 10:00 - 20:00. Jeżeli nie uda nam się połaczyć, na pewno oddzwonimy.